SFS 2010:977 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / SFS 2010:977 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
100977.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 § Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 2 § första
stycket av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
För den som är att anse som arbetstagare ska dock ansvaret vara begränsat på
det sätt som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Särskilda bestämmelser om rätt till återkrav för ersättning som har betalats

för radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

SFS 2010:977

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.