SFS 2022:675 Lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning / SFS 2022:675 Lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
SFS2022-675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd

till polisen vid terrorismbekämpning

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2006:343) om Försvars-
maktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till Polis-
myndigheten och Säkerhetspolisen vid terrorismbekämpning i form av in-
satser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen får begära sådant stöd om
1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en hand-

ling som kan utgöra terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666)
eller försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja
eller förhindra sådant brott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som varken Polismyndig-

heten eller Säkerhetspolisen har tillgång till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska samråda med varandra innan

regeringens medgivande begärs.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan

innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse
av egendom. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska i ett sådant fall
omedelbart underrätta regeringen om att stöd har begärts. Den myndighet
som begärt stödet ska även underrätta den andra myndigheten om detta.
Regeringen ska pröva om beslutet att begära stöd ska undanröjas eller bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2014:596.

SFS

2022:675

Publicerad
den

8 juni 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.