SFS 2006:444 Lag om passagerarregister

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2006:444) om passagerarregister / SFS 2006:444 Lag om passagerarregister
060444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om passagerarregister;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Passagerarregister

1 § Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra
ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen
(2005:716) (passagerarregistret). Rikspolisstyrelsen är personuppgifts-
ansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

Lagens tillämpningsområde

2 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av den, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behand-
lingen av personuppgifter i passagerarregistret.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som

är tillåten enligt denna lag.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige,
Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet

av den 14 juni 1985.

De begrepp som i övrigt används i denna lag har samma betydelse som i

personuppgiftslagen (1998:204).

�ndamål

4 § Passagerarregistret skall föras för att underlätta verkställandet av per-
sonkontroller vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unio-
nen och inte heller har träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventio-
nen med konventionsstaterna.

1 Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280.

2 Jfr rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer
att lämna uppgifter om passagerare (EUT L 261 6.8.2004, s. 24, Celex 32004L0082).

SFS 2006:444

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:444

Innehåll

5 § I registret får endast förekomma följande personuppgifter som har in-
kommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716):

1. nummer på och typ av resehandling som används,
2. medborgarskap,
3. fullständigt namn,
4. födelsedatum,
5. gränsövergångsstället för inresa,
6. transportkod,
7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
9. ursprunglig ort för ombordstigning.

Utlämnande av uppgifter

6 § Personuppgifter ur passagerarregistret skall lämnas ut på begäran av en
polismyndighet och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur registret skall

lämnas ut även till annan myndighet än en polismyndighet och Tullverket
för sådan verksamhet som avses i 4 §.

7 § Personuppgifter ur passagerarregistret får inte lämnas ut på medium
för automatiserad behandling.

Direktåtkomst

8 § Polismyndigheterna får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha
direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha

direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Gallring

9 § En uppgift i passagerarregistret skall gallras inom 24 timmar efter
överföringen till Rikspolisstyrelsen.

Om uppgifter i registret behövs för att en polismyndighet skall kunna ut-

föra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 §, får uppgifterna i registret dock stå
kvar till dess att polismyndighetens uppgifter är slutförda.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i registret får stå

kvar till dess att någon annan myndighet, som behöver uppgifterna för att
kunna utföra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 §, har slutfört dessa uppgif-
ter.

Rättelse och skadestånd

10 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller bestämmelserna i per-
sonuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd.

background image

3

SFS 2006:444

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BARBRO HOLMBERG
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet