SFS 2006:544 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap / SFS 2006:544 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
060544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens syfte

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting
skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå
en grundläggande förmåga till civilt försvar.

2 § Vad som sägs i denna lag om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i något landsting.

3 § Vad som sägs i denna lag gäller inte om annat följer av elberedskaps-
lagen (1997:288).

Definition

4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd-
samma insatser av en kommun eller ett landsting.

2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära
händelser i fredstid

Analys och planering

1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser
i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

1 Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

SFS 2006:544

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:544

Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbar-

hetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall
hantera extraordinära händelser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hante-
ringen av extraordinära händelser.

Krisledningsnämnd

2 § I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). När-
mare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt
tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.

Krisledningsnämndens verksamhet

3 § Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär hän-
delse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att
så skall ske.

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så bråd-

skande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall däref-
ter snarast anmälas till nämnden.

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden

i dennes ställe.

4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära hän-
delsens art och omfattning.

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till or-
dinarie nämnd.

5 § Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande full-
mäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovis-
ningen och formerna för denna.

6 § Kommun- respektive landstingsstyrelsen får, när krisledningsnämn-
dens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte
längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om styrelsen fattar
ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden
har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krislednings-
nämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av fullmäktige.

Geografiskt områdesansvar

7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordi-
nära händelser i fredstid verka för att

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i plane-

rings- och förberedelsearbetet,

background image

3

SFS 2006:544

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan

händelse samordnas, och

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Utbildning och övning

8 § Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och an-
ställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall
kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Rapportering

9 § Kommuner och landsting skall hålla den myndighet som regeringen
bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel
och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.

Kommunen och landstinget skall vid en extraordinär händelse i fredstid

ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och informa-
tion om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen
samt om vidtagna och planerade åtgärder.

3 kap. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap

Förberedelser

1 § Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

Ledningsansvar

2 § Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den
del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva.

Under höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för ledningen av den

civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila för-
svaret som landstinget skall bedriva.

Lokal kristidsverksamhet

3 § Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen
(1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda
fall beslutar,

1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,
2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och
3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för

landets försörjning.

Geografiskt områdesansvar

4 § Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verk-
samhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att sam-
verkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

background image

4

SFS 2006:544

Rapportering

5 § Kommuner och landsting skall under höjd beredskap hålla den myn-
dighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de
övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen
respektive landstinget.

4 kap. Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till
enskilda

Bistånd mellan kommuner och landsting

1 § Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra kom-
muner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid.
Om hjälp har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersätt-
ning av den andra kommunen eller landstinget.

Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att hjälpa annan

kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraor-
dinär händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordi-

när händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen.

2 § Om en kommun eller ett landsting har en för totalförsvaret viktig upp-
gift och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra ut-
omordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra
kommuner och landsting skyldiga att lämna hjälp.

Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer.

Stöd till enskilda

3 § Kommuner och landsting får under en extraordinär händelse i fredstid
lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

5 kap. Statlig ersättning

1 § Kommunerna och landstingen skall få ersättning av staten för kostna-
der för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter
som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i
den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfat-
tande och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommu-
nens respektive landstingets verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om ersättningens storlek.

6 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar
och andra skyddade personer

1 § Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till kon-

background image

5

SFS 2006:544

ventionerna skall uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik-
nande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som
är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje
kommun och landsting som har sådana uppgifter skall, under tid när den na-
tionella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om
krigsfångar till Totalförsvarets pliktverk och i fråga om andra skyddade per-
soner till Migrationsverket. Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket
skall vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.

Varje kommun och landsting skall också till Totalförsvarets pliktverk res-

pektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar,
som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna
skyddade personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de
närmast anhöriga. Uppgift skall även lämnas om var avlidna skyddade per-
soners gravar är belägna. Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket
skall lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebe-
fordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.

2 § På begäran av Svenska Röda Korset skall varje kommun och landsting,
som i krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i
fred hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplys-
ningsbyråns verksamhet.

7 kap. Tystnadsplikt

1 § Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett landstings
verksamhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han el-
ler hon därigenom har fått veta om

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.

2 § Den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upp-
lysningsbyrå som avses i 6 kap. 1 § får inte obehörigen röja vad han eller
hon i sin verksamhet har fått veta om en krigsfånge eller annan skyddad per-
son som avses i Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd
för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till
konventionerna, såvitt gäller vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden.

Trots tystnadsplikten får den som deltar i verksamhet hos den nationella

upplysningsbyrån till Central Tracing Agency vid Internationella rödakors-
kommittén i Genève vidarebefordra sådana uppgifter som avses i 6 kap. 1 §
och motsvarande uppgifter som lämnats till den nationella upplysningsbyrån
av statliga myndigheter.

8 kap. �verklagande av beslut

1 § En statlig myndighets beslut om ersättning enligt 5 kap. 1 § får över-
klagas hos regeringen.

background image

6

SFS 2006:544

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

2 § Beslut som meddelats i frågor enligt 3 kap. 3 § får inte överklagas.

1. Bestämmelserna i 2 kap. 1, 7�9 §§ och 5 kap. träder i kraft den 30 juni

2006. Lagens övriga bestämmelser träder i kraft den 1 september 2006.

2. Genom lagen upphävs den 1 september 2006
� lagen (1994:1720) om civilt försvar
� lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner

och landsting.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LENI BJ�RKLUND
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet