SFS 2010:919 Lag om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2006:545) om skyddsrum / SFS 2010:919 Lag om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum
100919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2�5 §§ lagen (2006:545) om

skyddsrum ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Om ett skyddsrum ska byggas utan att frågan uppkommit i samband

med att någon sådan byggåtgärd ska utföras som kräver bygglov enligt plan-
och bygglagen (2010:900), ska den myndighet som enligt 1 § fattat beslutet
ombesörja att skyddsrummet byggs och utrustas.

3 §

Den som inom ett område där skyddsrum ska byggas avser att utföra

sådana byggåtgärder som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och som kräver anmälan ska underrätta den myndighet som avses
i 1 § om sin avsikt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt första stycket.

4 §

Den som har lämnat en underrättelse enligt 3 § har rätt att få ett beslut i

skyddsrumsfrågan enligt 1 §. Om beslutet innebär att ett skyddsrum ska
byggas, ska beslutet även innehålla uppgift om det antal personer som ska
kunna få plats i utrymmet.

I samband med att ett beslut enligt första stycket delges, får den som

lämnat underrättelsen föreläggas att vidta åtgärder i enlighet med beslutet.

Ett beslut enligt första stycket gäller i två år. Ett sådant beslut får ändras

endast om den som beslutet gäller godtar ändringen.

5 §

Vid ett tekniskt samråd enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900)

ska en genomgång göras av de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kon-
troll som är nödvändiga för att ett skyddsrum ska kunna antas komma att
uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 3 § och med stöd av 2 kap. 4 § denna lag.

Bestämmelserna i 10 kap. 3, 5�7, 18, 27, 29 och 34�37 §§ plan- och bygg-

lagen om kontroll m.m. och om slutbevis ska tillämpas på arbetet med att
bygga ett skyddsrum.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:919

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:919

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.