SFS 2006:546 Lag om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap / SFS 2006:546 Lag om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
060546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utrymning och inkvartering m.m. under höjd
beredskap;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om utrymning och inkvartering under
höjd beredskap.

2 § Bestämmelserna i 2 och 3 kap. skall tillämpas endast under höjd bered-
skap.

2 kap. Utrymning m.m.

Utrymning

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta
att de som uppehåller sig inom ett område skall utrymma detta om området
blivit eller kan antas bli utsatt för stridshandlingar och utrymningen är nöd-
vändig för att skydda befolkningen, eller det i området behöver vidtas mili-
tära åtgärder av väsentlig betydelse och åtgärderna allvarligt försvåras om
inte utrymning sker.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta

1. att de som omfattas av ett utrymningsbeslut skall vistas på en viss plats,

och

2. vilka villkor som skall gälla för vistelsen.
Beslutet får inte utformas så att det inskränker den enskildes frihet mer än

vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med utrymningen och förhål-
landena på vistelseplatsen.

3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs vid utrymning en-
ligt 1 och 2 §§.

4 § Kommuners och landstings skyldighet att ta hand om utrymmande och
utlänningar som söker skydd i Sverige regleras i socialtjänstlagen

1 Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

SFS 2006:546

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:546

(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl.

5 § Kommuner och landsting som befolkningen lämnar på grund av ut-
rymning är skyldiga att i skälig omfattning lämna hjälp till de kommuner
och landsting som i större omfattning får ta emot befolkningen.

Utflyttningsförbud

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela förbud för dem som uppehåller sig inom ett visst område att lämna detta
om förflyttningen eller vistelsen utanför området allvarligt skulle försvåra
åtgärder av väsentlig betydelse för totalförsvaret, eller vara förenad med
uppenbar livsfara.

Inflyttningsförbud

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela förbud för dem som inte är bosatta inom ett visst område att annat än
tillfälligt uppehålla sig inom området, om en inflyttning allvarligt skulle för-
svåra åtgärder av väsentlig betydelse för totalförsvaret.

3 kap. Inkvartering

Skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad

1 § En kommun får förelägga innehavaren av en byggnad eller bostads-
lägenhet (inkvarteringsvärd) att upplåta bostad och utrustning åt den som be-
höver en bostad (inkvarteringsbostad) på grund av beslut om utrymning eller
på grund av att denne till följd av krigshändelser tvingats lämna sin ordinarie
bostad.

Ett sådant föreläggande får meddelas endast om behovet av bostad inte

kan tillgodoses på annat lämpligt sätt. Beslutet får inte medföra större
olägenhet för inkvarteringsvärden än vad som är nödvändigt och får inte
avse utrymmen som behövs för inkvarteringsvärden och hans eller hennes
familj eller någon dem närstående.

2 § Om inkvarteringsvärden inte följer föreläggandet enligt 1 §, får kom-
munen hos polismyndigheten begära den hjälp som behövs för att den som
skall inkvarteras skall få tillträde till inkvarteringsbostaden.

Ersättning

3 § Inkvarteringsvärden har rätt till skälig ersättning av kommunen för in-
kvarteringsbostaden.

4 § Om bostaden eller dess utrustning skadas när bostaden används som
inkvarteringsbostad, är den skadelidande berättigad till ersättning av kom-
munen. �r skadan ringa, betalas dock ingen ersättning.

background image

3

SFS 2006:546

5 § Ersättningen enligt 3 och 4 §§ prövas på det sätt som anges i förfogan-
delagen (1978:262).

Om taxa enligt 33 § förfogandelagen har fastställts, beslutar kommunen

ersättningen. I annat fall beslutas ersättningen av den lokala värderings-
nämnden.

6 § Den som disponerat en inkvarteringsbostad enligt 1 § skall till kom-
munen betala tillbaka vad kommunen betalat till inkvarteringsvärden enligt
3 och 4 §§.

Om det med hänsyn till den inkvarterades ekonomiska förhållanden eller

annars är oskäligt, skall kommunen helt eller delvis befria den inkvarterade
från återbetalningsskyldigheten.

4 kap. Skyldighet att förmedla meddelanden m.m.

1 § �garen eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller annan anlägg-
ning eller den som i fråga om förvaltning och skötsel företräder honom eller
henne är skyldig att förmedla myndigheternas beslut och meddelanden i frå-
gor som rör verksamhet enligt denna lag till dem som bor eller bedriver
verksamhet i byggnaden eller anläggningen.

Samma skyldighet gäller också för arbetsgivare i fråga om de anställda.

2 § Var och en är skyldig att på fråga av en statlig eller kommunal myn-
dighet ange om han eller hon har egendom som kan behöva tas i anspråk för
verksamhet enligt denna lag.

5 kap. Straff

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa underlåter
att fullgöra sina skyldigheter enligt 4 kap. 1 och 2 §§, eller vid fullgörandet
lämnar oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Det-
samma gäller den som inte följer ett föreläggande eller förbud som medde-
lats med stöd av denna lag.

Har en gärning enligt första stycket begåtts under höjd beredskap och

medfört avsevärt men för totalförsvaret eller är den av någon annan anled-
ning att anse som grov, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra
år.

6 kap. �verklagande m.m.

1 § Beslut enligt 3 kap. 1 och 6 §§ får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Beslut enligt 2 kap. 1, 2, 6 och 7 §§ får inte överklagas.

3 § Beslut av en kommun enligt 3 kap. 5 § andra stycket får överklagas till
den lokala värderingsnämnden. Värderingsnämndens beslut i ett sådant
ärende får inte överklagas.

background image

4

SFS 2006:546

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Den lokala värderingsnämndens beslut i andra fall enligt 3 kap. 5 § andra

stycket överklagas hos Riksvärderingsnämnden.

Riksvärderingsnämndens beslut får inte överklagas.

4 § Beslut enligt 2 eller 3 kap. som meddelas under höjd beredskap skall
gälla omedelbart om inte något annat bestäms i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LENI BJ�RKLUND
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet