SFS 2012:801 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2012:801 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
120801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

4 §

2

I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-

melser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet.
Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regeringskans-
liet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs enligt

1 § tredje stycket.

En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk per-

son.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:179, bet. 2012/13:JuU7, rskr. 2012/13:61.

2 Senaste lydelse 2009:967.

SFS 2012:801

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.