SFS 2014:691 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2014:691 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
140691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

4 §

2

I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-

melser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet.
Inriktning av signalspaning får anges endast av regeringen, Regerings-
kansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdel-
ningen i Polismyndigheten.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs enligt

1 § tredje stycket.

En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2012:801.

SFS 2014:691

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.