SFS 2016:558 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2016:558 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
160558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

7 §

2

Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats enligt denna

lag ska omgående förstöras om innehållet

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för verk-

samhet som avses i 1 §,

2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfri-

hetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfat-
tas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen eller
2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen,

3. omfattar uppgifter i sådana meddelanden mellan en person som är miss-

tänkt för brott och hans eller hennes försvarare vilka skyddas enligt 27 kap.
22 § första stycket rättegångsbalken, eller

4. avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, såvida det

inte finns synnerliga skäl att behandla uppgifterna för syften som anges i 1 §
andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:126, bet. 2015/16:FöU10, rskr. 2015/16:225.

2 Senaste lydelse 2009:967.

SFS 2016:558

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.