SFS 2022:495 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2022:495 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
SFS2022-495.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i

försvarsunderrättelseverksamhet

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2008:717) om signal-
spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

12 §2 I lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation finns bestäm-
melser om operatörers skyldighet att överföra signaler för att möjliggöra
inhämtning enligt denna lag.

Endast kontrollmyndigheten ska ha rådighet över signalbärare inne-

hållande sådana signaler som överförs i enlighet med de bestämmelser som
avses i första stycket. Myndigheten ska ge signalspaningsmyndigheten
tillgång till signalbärare endast i den utsträckning det följer av tillstånd enligt
5 a eller 5 b §.

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.
2 Senaste lydelse 2009:967.

SFS

2022:495

Publicerad
den

26 maj 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.