SFS 2017:1138 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2017:1138 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
171138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 och 29 a §§ lagen (2010:1011)

om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

29 §

2

Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första

stycket döms till

1. böter eller fängelse i högst ett år om brottet avser brandfarliga varor,

eller

2. böter eller fängelse i högst tre år om brottet avser explosiva varor.

29 a §

3

Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor

och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. varan har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
2. hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor

eller en stor mängd av en vara, eller

3. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra

och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det
särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har av-
sett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65.

2 Senaste lydelse 2017:264.

3 Senaste lydelse 2017:264.

SFS 2017:1138

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.