SFS 2018:579 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2018:579 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
SFS2018-579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

26 §2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera
nämnder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2 Senaste lydelse 2017:762. �ndringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

SFS

2018:579

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet