SFS 2018:579 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2018:579 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
SFS2018-579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

26 §2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera
nämnder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2 Senaste lydelse 2017:762. �ndringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

SFS

2018:579

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.