SFS 2000:1243 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2000:1243 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
001243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 21 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor orden ⬝lagen (1960:418) om straff för varu-
smuggling⬝ skall bytas ut mot ⬝lagen (2000:1225) om straff för smuggling⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

SFS 2000:1243

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet