SFS 2007:408 Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser / SFS 2007:408 Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
070408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan
inom Försvarsmakten;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1999:568) om utlands-

styrkan inom Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

9 §

2

Vid fullgörandet av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall För-

svarsmakten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
andra berörda myndigheter.

Försvarsmaktens åtgärder bör samordnas med en eventuell annan arbets-

givares åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

2

Senaste lydelse 2004:845.

SFS 2007:408

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.