SFS 2008:938 Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser / SFS 2008:938 Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
080938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan
inom Försvarsmakten;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1999:568) om utlands-

styrkan inom Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

2 §

2

För dem som tjänstgör i utlandsstyrkan ska följande bestämmelser i

arbetsmiljölagen (1977:1160) gälla även utomlands, om inte tjänstgörings-
förhållandena hindrar detta:

� 2 kap. 1�8 §§,
� 3 kap. 1�4 §§, 7 g § första och andra styckena samt 12 §,
� 6 kap. 1�6 §§, 6 a § första stycket första och andra meningarna och

andra stycket samt 8 och 9 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

2

Senaste lydelse 2003:170.

SFS 2008:938

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.