SFS 2014:658 Lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2011:579) om leksakers säkerhet / SFS 2014:658 Lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
140658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § och rubriken närmast före 25 §

lagen (2011:579) om leksakers säkerhet ska ha följande lydelse.

Hjälp av Polismyndigheten

25 §

På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska Polismyndigheten

lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt artikel 19
i förordning (EG) nr 765/2008 om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:658

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.