SFS 1992:1327

921327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1327 Lag

Utkom från trycket

oiH leksakers säkerhet;

den 28 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde m. m.

1 § Föreskrifterna i denna lag meddelas till uppfyllande av Sveriges

förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 § Lagen gäller leksaker som är utformade för eller annars klart avsedda

att användas av barn under 14 år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medd ela

föreskrifter om att lagen inte skall gälla vissa varor som skulle kunna
hänföras till sådana leksaker som avses i första stycket.

Krav på leksaker

3 § En näringsidkare får tillhandahålla leksaker bara om de uppfyller
sådana krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer och som avser

1. skydd för hälsa och säkerhet,
2. utformning,
3. märkning och annan produktinformation.

Tillsyn

4 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen eller av ett bemyndigande enligt den utövas

av den myndighet som regeringen bestämmer.

5 § En näringsidkare är skyldig att på anmaning av tillsynsmyndigheten

1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där leksaker förva­

ras,

2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som

behövs för tillsynen.

Om en anmaning enligt första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten

förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett såda nt föreläggan­

de får förenas med vite.

6 § Regeringen eller den myndighet som regering en bestämmer får med­

dela föreskrifter om

1. kontroll av a tt en leksak uppfyller sådana krav som har föreskrivits

med stöd av 3 §,

'Prop. 1992/93: 111, bet. 1992/93:LU18. rskr. 1992/93:126.

Jfr EES-avtalet bilaga II a vsnitt XXIII och rådets direktiv 88/378/EEG (EGT nr L

3362

187,16.7.1988,8.1),

¬

background image

2. skyldighet för en näringsidkare att betala kostnader för provtagning

SFS 1992:1327

och undersökning av prover.

Produktsäkerhetslagens tillämplighet
7 § Produktsäkerhetslagen (1988:1604) skall tillämpas på leksaker som

kan medföra risk för personskada.

Detta gäller även om leksakerna uppfyller sådana krav som har föreskri­

vits med stöd av 3 §.

Strafibestämmelser m. m.
8 § Den som med up psåt eller av oaktsamhet bryter mot 3 § skall dömas

till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

9 § Den som överträder ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt

produktsäkerhetslagen (1988:1604) skall inte dömas till ansvar enligt 8 §
for en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

10 § Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas bara efter medgi­

vande av den myndighet som regeringen bestämmer.

11 § En leksak som har varit föremål för brott enligt denna lag eller dess

värde samt utbytet av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte

är uppenbart oskäligt.

överklagande

12 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt 5 § eller enligt

foreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § får överklagas hos kam­

marrätten.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen be stämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

INGER DAVIDSON

(Civildepartementet)

3363

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.