SFS 1995:1723 Lag om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säker-het

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2011:579) om leksakers säkerhet / SFS 1995:1723 Lag om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säker-het
SFS 1995_1723 Lag om ändring i lagen (1992_1327) om leksakers säker-het

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1723

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säker-
het;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1992:1327) om

leksakers säkerhet skall ha följande lydelse.

12 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt 5 § eller enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

Ingvar Paulsson

(Civildepartementet)

3405

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.