SFS 2004:461 Lag om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2011:579) om leksakers säkerhet / SFS 2004:461 Lag om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet
040461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers
säkerhet;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1327) om lek-

sakers säkerhet

dels att 9�11 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1, 7 och 8 §§ och rubriken närmast framför 8 § skall ha följande

lydelse.

1 §

Genom lagen genomförs rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj

1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säker-
het

2.

7 §

Produktsäkerhetslagen (2004:451) skall tillämpas i fråga om leksaker

som omfattas av denna lag.

Sanktionsavgifter

8 §

En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om nä-

ringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen
eller av oaktsamhet har brutit mot 3 §.

I fråga om sanktionsavgift enligt första stycket tillämpas 37 § andra

stycket och 38�43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. De äldre bestämmelserna i 7 § gäller fortfarande när det är fråga om va-

ror som har tillhandahållits före ikraftträdandet.

3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol och som inte gäl-

ler ansvar eller förverkande prövas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2 EGT L 187, 16.7.1988, s. 1 (Celex L3 1988L0378).

SFS 2004:461

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

2* SFS 2004:451�486

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.