SFS 2021:676 Lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2011:579) om leksakers säkerhet / SFS 2021:676 Lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
SFS2021-676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:579) om lek-
sakers säkerhet

dels att 4, 24, 25, 28, 29 och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas en ny paragraf, 24 a §, av följande lydelse.

4 § I denna lag betyder

1. leksak: en vara som helt eller delvis är utformad eller avsedd för barn

under 14 år att leka med,

2. tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en leksak för

distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband
med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,

3. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en

leksak på unionsmarknaden,

4. tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en leksak

eller som låter konstruera eller tillverka en leksak och saluför denna leksak,
i eget namn eller under eget varumärke,

5. tillverkarens representant: varje fysisk eller juridisk person som är

etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren
har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

6. importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen

och släpper ut en leksak från ett tredjeland på unionsmarknaden,

7. distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver

tillverkaren eller importören som tillhandahåller en leksak på marknaden,

8. ekonomisk aktör: tillverkaren, importören, tillverkarens representant

och distributören,

9. harmoniserad standard: en sådan europeisk standard som avses i

artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012
av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av
rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets
och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG,
2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upp-
hävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets
beslut 1673/2006/EG,

10. ackreditering: den betydelse som anges i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackre-
ditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,

11. bedömning av överensstämmelse: en process där det visas huruvida

specificerade krav avseende en leksak har uppfyllts,

1 Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383.

SFS

2021:676

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:676

2

12. återkallelse: varje åtgärd för att dra tillbaka en leksak som redan

tillhandahålls slutanvändaren,

13. tillbakadragande: varje åtgärd för att förhindra att en leksak i leve-

ranskedjan tillhandahålls på marknaden,

14. marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som

vidtas av myndigheterna för att se till att leksakerna överensstämmer med
de tillämpliga krav som fastställs i relevant unionslagstiftning om harmoni-
sering, och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av
allmänintresset, och

15. CE-märkning: en märkning genom vilken tillverkaren visar att lek-

saken överensstämmer med tillämpliga krav som fastställs i harmoniserad
unionslagstiftning som föreskriver om märkning.

24 § Marknadskontrollen ska utövas av den eller de myndigheter som
regeringen bestämmer. Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr
305/2011.

24 a § En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om
följande åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen:

1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel

14.4 a och 14.4 b,

2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel

14.4 e, och

3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt artikel

14.4 j.

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga
lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen.
Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören
om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse.

25 §2 På begäran av en marknadskontrollmyndighet ska Polismyndigheten
lämna den hjälp som behövs när myndigheten vidtar åtgärder enligt 24 a §,
om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 §
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

28 § Ett beslut enligt 24 a eller 27 § ska förenas med vite, om det inte av
särskilda skäl är obehövligt.

29 § En marknadskontrollmyndighet får, när den fattar beslut enligt 24 a
eller 27 §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

33 § En marknadskontrollmyndighets beslut enligt 24 a eller 27 § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag av
en marknadskontrollmyndighet får inte överklagas.

2 Senaste lydelse 2014:658.

background image

SFS

2021:676

3

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.