SFS 2021:1039 Lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition / SFS 2021:1039 Lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
SFS2021-1039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig

befattning med klusterammunition

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2012:179) om
straff för olovlig befattning med klusterammunition ska ha följande lydelse.

1 §2 Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar, lagrar,
överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut klusterammunition,
döms för olovlig befattning med klusterammunition till fängelse i högst
fyra år, om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen
(2014:406) om straff för vissa internationella brott.

Med klusterammunition avses i denna lag sådan klusterammunition samt

sådana explosiva substridsdelar från spridningskapslar fästa vid luftfartyg
som avses i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition.

Sådan befattning med klusterammunition samt explosiva substridsdelar

som är tillåten enligt den konvention som avses i andra stycket utgör inte
brott.

�r brottet grovt döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid

bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen
väsentligt bidragit till att klusterammunition kommit att användas på ett sätt
som inneburit fara för många människors liv eller hälsa.

2 § �ven om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är
svensk domstol behörig att döma över brott enligt denna lag om brottet har
begåtts av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i
Sverige.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

7 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2014:413.

SFS

2021:1039

Publicerad
den

8 november 2021

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.