SFS 2022:501 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet / SFS 2022:501 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
SFS2022-501.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av

uppgifter om elektronisk kommunikation i de

brottsbekämpande myndigheternas

underrättelseverksamhet

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2012:278) om inhämtning
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndig-
heternas underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

1 §2 Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket får, under de
förutsättningar som anges i denna lag, i underrättelseverksamhet i hemlighet
från den som enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation till-
handahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommu-
nikationstjänst som inte är en nummeroberoende interpersonell kommunika-
tionstjänst hämta in uppgifter om

1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät har överförts

till eller från ett telefonnummer eller annan adress,

2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom

ett visst geografiskt område, eller

3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsut-

rustning finns eller har funnits.

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Brandell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.
2 Senaste lydelse 2014:654.

SFS

2022:501

Publicerad
den

26 maj 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.