SFS 2022:685 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet / SFS 2022:685 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
SFS2022-685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av

uppgifter om elektronisk kommunikation i de

brottsbekämpande myndigheternas

underrättelseverksamhet

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2012:278) om inhämtning
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndig-
heternas underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

2 §2 Uppgifter får hämtas in om omständigheterna är sådana att åtgärden
är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk-
samhet som innefattar

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år,

2. sabotage enligt 13 kap. 4 § brottsbalken,
3. kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt

13 kap. 5 a § första eller andra stycket eller 5 b § första stycket brottsbalken,
om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

4. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken,
5. spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller grov

olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller
mot person enligt 19 kap. 5 eller 8 §, 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket
eller 10 b § andra stycket brottsbalken,

6. företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter,

om det finns anledning att anta att den brottsliga verksamheten utövas på
uppdrag av eller understöds av en främmande makt eller av någon som
agerar för en främmande makts räkning,

7. samröre med en terroristorganisation, grovt brott, finansiering av

terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, offentlig uppmaning
till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, rekrytering till
terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, eller utbildning för
terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, grovt brott, enligt 5 § tredje
stycket, 6 § tredje stycket, 7 § tredje stycket, 8 § tredje stycket eller 9 §
tredje stycket terroristbrottslagen (2022:666),

8. grov misshandel eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap. 6 § eller

4 kap. 2 § första stycket brottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ
eller den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journali-
stik att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2019:499.

SFS

2022:685

Publicerad
den

8 juni 2022

background image

2

SFS

2022:685

Uppgifter får bara hämtas in om skälen för åtgärden uppväger det intrång

eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktar sig mot
eller för något annat motstående intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.