SFS 2006:440 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar / SFS 2006:440 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
060440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:80) om an-

ställningsskydd

2

dels att 5 a § skall upphöra att gälla,
dels att 2, 4, 5, 6 c, 15, 25 och 25 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 g §, av följande lydelse.

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med
stöd av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, skall
dessa föreskrifter gälla.

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag.

Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5, 6, 22 och 25�

27 §§. Har avtalet inte slutits eller godkänts av en central arbetstagarorgani-
sation, krävs dock att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektiv-
avtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett så-
dant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det
också tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräk-
ningen av förmåner som avses i 12 §.

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central ar-

betstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32,
33, 40 och 41 §§. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal
göra avvikelser

1. från 6 b�6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre

förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av

� rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid
överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter

3, eller

� rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares

skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på an-
ställningsavtalet eller anställningsförhållandet

4,

2. från 30 a §, såvitt gäller besked enligt 15 §, och

1 Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282.

2 Senaste lydelse av 5 a § 1996:1424.

3 EGT L 61, 5.3.1977, s. 26 (Celex 377L0187).

4 EGT L 288, 18.10.1991, s. 32 (Celex 391L0533).

SFS 2006:440

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:440

3. från 30, 30 a och 31 §§, såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisatio-

nens rättigheter.

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsför-

hållanden, om avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde
stycket har träffats för verksamhetsområdet skall tillämpas.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller

fjärde stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlem-
mar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete
som avses med avtalet.

4 §

5 Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställ-

ning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett
sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols för-
klaring att avtalet skall gälla tills vidare.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren

eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbe-
gränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstid-
ens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer
av 5 § andra stycket eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om skyldighet att
lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får
rätt till hel sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om

arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstaga-
ren.

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta

anställningen med omedelbar verkan.

Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med

arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst
förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer
av 6, 8�10, 15, 16, 19, 20 och 28�33 §§.

5 §

6 Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

1. för fri visstidsanställning,
2. för vikariat, och
3. när arbetstagaren har fyllt 67 år.
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgi-

varen i fri visstidsanställning eller provanställning enligt 6 § i sammanlagt
mer än 14 månader, eller som vikarie i sammanlagt mer än tre år, övergår
anställningen till en tillsvidareanställning.

6 c §

7 Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall ar-

betsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som
är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållan-
det. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyl-
dig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

5 Senaste lydelse 2002:195.

6 Senaste lydelse 2001:298.

7 Senaste lydelse 2006:439.

background image

3

SFS 2006:440

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens till-

trädesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgif-

ter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den

är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förut-

sättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av
tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstaga-

rens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.
De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättning-

arna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i
form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som
reglerar dessa frågor.

6 g § Arbetsgivaren skall inom tre veckor efter en arbetstagares begäran
lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid.

Vid beräkning av anställningstiden skall de särskilda bestämmelserna i

3 § första stycket tillämpas.

15 §

8 En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som

inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få be-
sked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens ut-
gång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren,
när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än sex
månader under de senaste två åren. �r anställningstiden så kort att besked
inte kan lämnas en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när an-
ställningen börjar.

25 §

9 Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrä-

desrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit syssel-
satta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt
5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En för-
utsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos
arbetsgivaren sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren och
att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller be-

sked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter
till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.
Har under den tidsperioden företaget, verksamheten eller en del av verksam-
heten övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfat-

8 Senaste lydelse 1996:1424. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

9 Senaste lydelse 1996:1424. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2006:440

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

tas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädes-
rätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens

verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten an-
ställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var syssel-
satt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall flera
driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsom-
råde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om or-
ganisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §.

25 a §

10 En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare

att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock
högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förut-
sättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft
tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsätt-
ningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de
nya arbetsuppgifterna.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställ-

ning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.

Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt

7 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007 gäller 2, 4, 5, 5 a,

6 c, 15, 25 och 25 a §§ i den äldre lydelsen.

3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie enligt 5 § andra stycket

skall även anställningstid som vikarie före den 1 juli 2007 beaktas.

4. Vid beräkning av anställningstid enligt 15 och 25 §§ skall även anställ-

ningstid före den 1 juli 2007 beaktas.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

10 Senaste lydelse 1996:1424. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet