SFS 2014:580 Lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen / SFS 2014:580 Lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen
140580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med vissa bestämmelser med anledning av en ny
organisation för polisen;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns bestämmelser med anledning av inrättandet av Polis-

myndigheten och Säkerhetspolisen och avvecklingen av Rikspolisstyrelsen,
polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Allmänna övergångsregler

2 §

Ett beslut som har fattats eller en åtgärd som har vidtagits av en polis-

myndighet, Rikspolisstyrelsen eller Statens kriminaltekniska laboratorium
före utgången av 2014 ska anses ha fattats eller vidtagits av den av Polismyn-
digheten eller Säkerhetspolisen som därefter ska handlägga sådana frågor
som beslutet eller åtgärden avser.

�vergångsregler för avvecklingen av Rikspolisstyrelsen

3 §

Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om Rikspolisstyrel-

sen ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på

1. Säkerhetspolisen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen

ska handlägga enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av rege-
ringen, och

2. Polismyndigheten i övriga fall.

4 §

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kommit

in till Rikspolisstyrelsen och som inte har slutligt behandlats före utgången av
2014, ska anses ha kommit in till

1. Säkerhetspolisen den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen, om det

gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska handlägga enligt lag eller
förordning eller enligt annat beslut av regeringen, och

2. Polismyndigheten den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen i

övriga fall.

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som är ställd till

Rikspolisstyrelsen efter den 1 januari 2015 ska handläggas av den myndighet
som enligt första stycket övertagit styrelsens uppgift.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:580

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:580

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

�vergångsregler för avvecklingen av polismyndigheterna och
Statens kriminaltekniska laboratorium

5 §

Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om polismyndigheter

eller en viss polismyndighet ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på
Polismyndigheten.

6 §

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kommit

in till en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium och som
inte har slutligt behandlats före utgången av 2014, ska anses ha kommit in till
Polismyndigheten den dag som den kom in till polismyndigheten eller Statens
kriminaltekniska laboratorium.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.