SFS 2015:642 Lag om europeisk skyddsorder

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder / SFS 2015:642 Lag om europeisk skyddsorder
150642.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om europeisk skyddsorder;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och tillämplighet

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den
europeiska skyddsordern.

2 §

Denna lag gäller inte i förhållande till Danmark och Irland. Lagen gäller

inte heller i förhållande till en annan medlemsstat i Europeiska unionen som
inte har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av
den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern.

Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämp-

ningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU, i den
ursprungliga lydelsen, i förhållande till en medlemsstat eller om en medlems-
stat har upphört att tillämpa direktivet eller den nationella lagstiftning som
genomför direktivet, gäller inte denna lag i förhållande till den staten.

Skyddsåtgärd och europeisk skyddsorder

3 §

I denna lag avses med

1. skyddsåtgärd: ett beslut som har meddelats i en medlemsstat i Euro-

peiska unionen i en straffrättslig fråga och genom vilket en person har ålagts
ett eller flera av följande förbud eller restriktioner i syfte att skydda en annan
person mot en brottslig gärning som kan utgöra fara för denna persons liv,
fysiska eller psykiska integritet, värdighet, frihet eller sexuella integritet:

a) förbud att beträda vissa orter, platser eller fastställda områden där den

som förbudet avses skydda bor eller som den personen besöker,

b) förbud att kontakta den som förbudet avses skydda eller restriktioner på

sådana kontakter, inbegripet kontakt per telefon, post, e-post och telefax, eller

c) förbud mot eller restriktioner på att komma den som förbudet avses

skydda närmare än ett visst fastställt avstånd,

1 Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om
den europeiska skyddsordern, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:642

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:642

2. europeisk skyddsorder: ett beslut som har meddelats av en behörig myn-

dighet i en medlemsstat i Europeiska unionen på grundval av en skyddsåtgärd
och som kan sändas över till en behörig myndighet i en annan medlemsstat
för att där ge fortsatt skydd åt den som skyddsåtgärden avses skydda.

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkstäl-
ligheten av denna lag.

2 kap. Utfärdande och översändande av en europeisk skyddsorder
till en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Förutsättningar för och rättsverkningar av utfärdande av en europeisk
skyddsorder

1 §

På grundval av ett kontaktförbud som har meddelats enligt lagen

(1988:688) om kontaktförbud får en europeisk skyddsorder utfärdas för att
erkännas och verkställas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om
den som kontaktförbudet avses skydda begär det och är bosatt eller har för
avsikt att bosätta sig i den andra medlemsstaten eller uppehåller sig eller har
för avsikt att uppehålla sig där.

2 §

En europeisk skyddsorder gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Förfarandet

3 §

�&klagare prövar om en europeisk skyddsorder ska utfärdas.

4 §

Vid handläggningen av ärenden enligt detta kapitel tillämpas följande

bestämmelser i lagen (1988:688) om kontaktförbud: 5, 6 a, 9�11, 13 och 14�
20 §§, 21 § första stycket och 22 §.

Vid denna tillämpning ska bestämmelserna om kontaktförbud i stället avse

europeisk skyddsorder.

5 §

�&klagaren ska sända över en europeisk skyddsorder till en behörig myn-

dighet i den medlemsstat där skyddsordern ska erkännas och verkställas.

�&terkallelse och ändring av en europeisk skyddsorder

6 §

�&klagaren ska utan dröjsmål återkalla den europeiska skyddsordern, om

1. det kontaktförbud som ligger till grund för skyddsordern hävs, eller
2. det av andra skäl inte längre finns förutsättningar för en europeisk

skyddsorder.

Ett beslut om återkallelse enligt första stycket 2 ska prövas av tingsrätten,

om den som skyddsordern avses skydda begär det. En sådan begäran ska
göras skriftligen eller muntligen till åklagaren, som ska överlämna ärendet till
tingsrätten. Vid rättens prövning ska i övrigt 4 § tillämpas.

background image

3

SFS 2015:642

7 §

�&klagaren ska utan dröjsmål ändra den europeiska skyddsordern om det

kontaktförbud som ligger till grund för skyddsordern ändras eller förlängs.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av en europeisk
skyddsorder

Skyldighet att erkänna och verkställa en europeisk skyddsorder

1 §

En europeisk skyddsorder som sänds över från en annan medlemsstat i

Europeiska unionen ska erkännas och verkställas i Sverige, om inte annat föl-
jer av denna lag.

Hur förfarandet inleds

2 §

En europeisk skyddsorder ska sändas till behörig åklagare. Skydds-

ordern ska vara upprättad i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/99/EU, i den ursprungliga lydelsen, och vara skriven på
svenska eller vara åtföljd av en översättning till svenska.

Den europeiska skyddsordern ska sändas över genom post, bud eller tele-

fax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

3 §

Om en europeisk skyddsorder till form eller innehåll är så bristfällig att

den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan
om erkännande och verkställighet, ska åklagaren ge den behöriga myndig-
heten i den andra medlemsstaten möjlighet att inom en viss tid komma in med
komplettering.

Hinder mot erkännande

4 §

En europeisk skyddsorder får inte erkännas i Sverige, om

1. skyddsordern, trots att den behöriga myndigheten i den andra medlems-

staten enligt 3 § har fått tillfälle att komma in med komplettering, till form
eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas
till grund för prövning av frågan om erkännande och verkställighet, eller

2. skyddsordern inte har utfärdats på grundval av en skyddsåtgärd enligt 1

kap. 3 §.

Beslut i fråga om erkännande och verkställighet

5 §

Om en europeisk skyddsorder kan erkännas i Sverige, ska åklagaren

meddela den som skyddsordern gäller mot förbud att

1. besöka eller på annat sätt ta kontakt med den person som skyddsordern

avses skydda eller att följa efter denna person,

2. uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med den person som

skyddsordern avses skydda,

3. uppehålla sig i närheten av en bostad eller arbetsplats eller annat ställe

där den person som skyddsordern avses skydda brukar vistas, eller

4. uppehålla sig inom ett större område än som följer av ett förbud enligt 3.
Ett förbud enligt första stycket 4 får omfatta ett eller flera områden i anslut-

ning till sådana platser där den person som skyddsordern avses skydda har sin
bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas.

background image

4

SFS 2015:642

Ett förbud enligt denna paragraf ska i största möjliga utsträckning stämma

överens med den skyddsåtgärd som ligger till grund för skyddsordern.

6 §

Ett förbud enligt 5 § ska gälla för en viss tid. När tiden bestäms ska 4 §

första stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud tillämpas.

7 §

Ett förbud enligt 5 § gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

8 §

Ett förbud enligt 5 § ska förses med de begränsningar och undantag som

är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

9 §

Ett förbud enligt 5 § omfattar inte kontakter som med hänsyn till sär-

skilda omständigheter är uppenbart befogade.

Förfarandet

10 §

Vid prövning av frågan om huruvida en europeisk skyddsorder ska er-

kännas och hur den ska verkställas tillämpas följande bestämmelser i lagen
(1988:688) om kontaktförbud: 5�6 a, 7 a och 9�12 §§, 13 §, 13 a § första
stycket och 14�22 §§. Vid denna tillämpning ska bestämmelserna om kon-
taktförbud i stället avse förbud enligt 5 §.

En upplysning enligt 12 § 6 lagen om kontaktförbud ska endast avse möj-

ligheten att få rättens prövning.

�ndring av den europeiska skyddsordern

11 §

Om den europeiska skyddsordern ändras, ska åklagaren meddela ett

nytt beslut enligt 5 §, om det inte finns hinder mot erkännande enligt 4 §.

Upphävande av ett beslut om verkställighet

12 §

�&klagaren ska upphäva ett beslut enligt 5 §, om

1. den europeiska skyddsordern upphävs eller återkallas
2. det finns hinder mot erkännande av en ändrad skyddsorder enligt 11 §,

eller

3. en dom eller ett beslut som omfattar samma skyddsåtgärd som ligger till

grund för skyddsordern verkställs eller följs upp i Sverige med stöd av rådets
rambeslut 2008/947/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkän-
nande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa på-
följder och övervakningsåtgärder respektive rådets rambeslut 2009/829/RIF
om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om
ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ
till tillfälligt frihetsberövande.

Om åklagarens beslut i fråga om erkännande och verkställighet är föremål

för rättens prövning, är det rätten som prövar frågor enligt första stycket.

13 §

�&klagaren får upphäva ett beslut enligt 5 § om den som den europeiska

skyddsordern är avsedd att skydda inte uppehåller sig i Sverige.

Om åklagarens beslut i fråga om erkännande och verkställighet är föremål

för rättens prövning, är det rätten som prövar en fråga enligt första stycket.

background image

5

SFS 2015:642

�verträdelser

14 §

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats enligt 5 § döms för

överträdelse av europeisk skyddsorder till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.
�&tal för brott enligt första stycket får väckas endast om det står klart att

överträdelsen inte kommer att leda till att det i den andra medlemsstaten
inleds ett förfarande för att skärpa skyddsåtgärden eller för att upphäva
skyddsåtgärden och i stället påföra en frihetsberövande åtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.