SFS 2020:112 Lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter / SFS 2020:112 Lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
SFS2020-112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i

riksdagen och dess myndigheter

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2019:109) om säkerhets-
skydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndig-
heter under riksdagen:

1. Riksdagsförvaltningen,
2. Riksbanken,
3. Riksdagens ombudsmän,
4. Riksrevisionen,
5. Partibidragsnämnden,
6. Riksdagens arvodesnämnd,
7. Statsrådsarvodesnämnden,
8. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner,

9. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,
10. Riksdagens överklagandenämnd,
11. Valprövningsnämnden, och
12. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

SFS 2020:

112

Publicerad
den

11 mars 2020

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.