SFS 2022:430 Lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2020:782) om operativt militärt stöd / SFS 2022:430 Lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
SFS2022-430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

mellan Sverige och Finland

Utfärdad den 18 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2020:782) om
operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, samt 2 och 3 §§ ska ha
följande lydelse.

Lag om operativt militärt stöd

2 § Regeringen får, om Sverige är i krig eller krigsfara, begära stöd av en
stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Nordatlantiska fördrags-
organisationen i form av militära styrkor, för att i enlighet med internationell
rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Regeringen får för detta ändamål
överlåta förvaltningsuppgifter till den stat som lämnar sådant stöd.

3 § Regeringen får begära stöd av en stat som är medlem i Europeiska
unionen eller i Nordatlantiska fördragsorganisationen i form av militära
styrkor, för att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av
svenskt territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.
Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den stat
som lämnar sådant stöd.

Denna lag träder i kraft den 19 maj 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:246, bet. 2021/22:UU19, rskr. 2021/22:298.

SFS

2022:430

Publicerad
den

18 maj 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.