SFS 2012:214 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Ordningslag (1993:1617) / SFS 2012:214 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
120214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § ordningslagen

(1993:1617) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Bestämmelserna i detta kapitel gäller trafik med tunnelbana och

spårväg, taxitrafik, samt sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande
av rådets direktiv 96/26/EG

3.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 1998:501.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:214

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.