SFS 1972:184

720184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:184

Utkom från trycket

den 6 juni 19 72

418

Kungl. Majits kungörelse

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956: 617);

� . ⬢

given Stockholms slott den 19 maj 1972.

Kungl. Maj;t har funnit gott att i fr åga om allmänna ordningsstadgan

(1956: 617) förordna,

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels, efter riksdagens hörande^, att 14 och 22 §§ skall ha nedan an­

givna lydelse.

2 §2 Allmän plats inom stadsplanelagt område i stad, köping och an­
nat samhälle, där byggnadslagens bestämmelser för" stad äga tillämp­

ning, må icke begagnas för upplag eller avstjälpning eller tagas i an­

språk för försäljningsstånd, ställningar och dylikt, såframt ej tillstånd

därtill lämnats av polismyndigheten. Ej heller eljest må allmän plats,

som nyss nämnts, utan tillstånd av polismyndigheten nyttjas på sätt
som icke överensstämmer med det ändamål för vilket den upplåtits
eller anvisats eller som ej är allmänt vedertaget. Vad sålunda stadgas
om ianspråktagande av allmän plats för försäljningsändamål skall dock
icke gälla i fråga om salutorg och liknande plats som i vederbörlig
ordning upplåtits till allmän försäljningsplats.

Innan tillstånd meddelas, skall yttrande inhämtas från den kommu­

nala nämnd eller styrelse, som kommunen bestämt. Därest denna av­

styrker, må tillstånd ej meddelas.

I fråga om allmänna vägar skall vad i första stycket sägs äga tillämp­

ning endast såvitt avser åtgärd, som ej är reglerad i väglagen (1971:

948).

14 §3 Ansökan om tillstånd att anordna offentlig tillställning skall

göras skriftligen i god tid före tillställningen. Föreskrives ej annat med
stöd av 22 § andra stycket, skall ansökan om möjligt göras å sådan tid,
att den är polismyndigheten tillhanda senast å femte dagen före till­

ställningen. Ansökan skall innehålla uppgift angående anordnaren, tid
och plats för tillställningen samt dennas art och huvudsakliga utform­
ning. Erfordras utöver vad ansökan innehåller ytterligare uppgifter,

1 Prop. 1972; 68, CU 27, rskr 179.

2 S enaste lydelse 1967: 786,

3 Se naste lydelse 1971:672,

&

¬

background image

äger polismyndigheten förelägga anordnaren att inkomma med upplys­

ningar eller ock själv föranstalta om utredning. För undersökning som
kräver särskild fackkunskap må på anordnarens bekostnad anlitas sak­
kunnig.

Ej må, utom då medgivande enligt 21 § första stycket påkallas, före­

läggande avse skyldighet att tillhandahålla handling angående eller re­
dogörelse för innehållet i dramatisk eller annan muntlig framställning
som är avsedd att förekomma vid tillställningen.

Om beslut i anledning av ansökan skall meddelas skriftligt besked.

SFS 1972:184

22 § I lokal ordningsstadga må bestämmas vilka föreskrifter som i
allmänhet skola meddelas beträffande tillträde till offentlig tillställning

och den ordning som skall iakttagas vid sådan tillställning.

Föreskrifter och anvisningar för prövning av ansökan om tillstånd

att anordna tävling eller uppvisning i motorsport samt om tid för och
innehållet i sådan ansökan meddelas av rikspolisstyrelsen i samråd med

statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk.

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen

enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författ­

ningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 maj 1972.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.