SFS 1972:784

720784.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Majits kungörelse

om ändring i all männa ordningsstadgan (1956: 617);

given Stockholms slott den 19 december 1972.

Kungl. Majrt har, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna,

att 2, 6 och 13 §§ allmänna ordningsstadgan (1956; 617) skall ha nedan
angivna lydelse.

2 §2 Allmän plats inom stadsplanelagt område må icke begagnas för
upplag eller avstjälpning eller tagas i anspråk för försäljningsstånd,
ställningar och dylikt, såframt ej tillstånd därtill lämnats av polismyn­
digheten. Ej heller eljest må allmän plats, som nyss nämnts, utan till­
stånd av polismyndigheten nyttjas på sätt som icke överensstämmer
med det ändamål för vilket den upplåtits eller anvisats eller som ej är

allmänt veder taget. Vad sålunda stadgas om ianspråktagande av allmän
plats för försäljningsändamål skall dock icke gälla i fråga om salutorg
och lik nande plats som i vederbörlig ordning upplåtits till allmän för­

säljningsplats.

Innan tillstånd meddelas, skall yttrande inhämtas från den kommunala

nämnd ell er styrelse, som kommunen bestämt. Därest denna avstyrker,
må tillstånd ej meddelas,

I fråga om allmänna vägar skall vad i första stycket sägs äga till-

lämpning endast såvitt avser åtgärd, som ej är reglerad i väglagen (1971:
948).

6 §3 Inom stadsplanelagt område må sprängning, fyrverkeri och skjut­

ning med eldvapen ej äga rum utan tillstånd av polismyndigheten.

Den som ej fyllt sexton år må ej heller inom område, som nyss nämnts,

utan sådant tillstånd för skjutning utomhus begagna luft- eller fjäder­
bössor eller luft- eller fjäderpistoler, med vilka kulor, hagel eller andra
projektiler kunna utskjutas.

Skjutbana, som ej hör till krigsmakten, må icke tagas i bruk innan

den godkänts av m yndighet, som i första stycket sägs.

13 § Vill någon inom stadsplanelagt eller byggnadsplanelagt område

anordna annan offentlig tillställning än sådan för vilken fordras tillstånd,
skall därom göras anmälan till polismyndigheten.

SFS 1972:784

Utkom från trycket

den 28 dec. 1972

1 Prop. 1972: 111 bil. 2 och 3, C U 35, rs kr 348.

2 Senaste lydelse 1972; 184.

® Senaste lydelse 1964: 677.

2055

¬

background image

SFS 1972: 784

Om det finnes erforderligt för ordningens upprätthållande, må läns­

styrelsen förordna, att vad som föreskrivits för stadsplanelagt och bygg-

nadsplanelagt område skall gälla även inom annat område; tillställningar

som hållas inomhus må därvid undantagas.

Befrielse från anmälningsskyldighet må av polismyndigheten, i den

mån det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, medgivas samman­

slutning eller annan anordnare beträffande tillställningar av visst slag.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

i<!!

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.