SFS 1974:580

740580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 580 Lag

Utkom fr ån trycket

äodrmg i lagen (1956:618) om ailmänna

den 2 j uli 1 974

sammankomster;

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj;l förordnar med riksdagen' i frå ga om lagen (1956:618)

om allmänna sammankomster^

dels att i 2 och 13 §§ ordet 'Konungen' i olika böjningsformer skall

bytas ut mot 'regeringen' i motsvarande form,

delsatl 3 § skall ha nedan angivna lydelse.

3§ Utan tillstånd av polismyndigheten må allmän sammankomst ej

hållas å gata, torg, park eller annan plats, som enligt fastställd

stadsplan eller byggnadsplan utgör allmän plats och som upplåtits för

avsett ändamål, å sådan del av hamnområde som är tillgänglig för
allmänheten eller å allmän väg eller annat område som är upplåtet till

eller eljest nyttjas för allmän samfärdsel.

Tillstånd får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till

trafik eller allmän ordning.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 3 § en vecka efter den dag, då

lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk

författningssamling, och i övrigt den 1 jan uari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1974:35, KU 21, rskr 160.

^ Se naste lydelse av 13 § 1971:615.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.