SFS 1990:1185

901185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g

SFS 1990:1185

ändring i aSImänna ordningsstadgan (1956:617);

utkom från trycket

den 17 december 1990

Utfärdad den 6 december 1990.

1 !

>5 Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 12 §§ allmänna ordnings­

stadgan (1956:617) skall ha följande lydelse.

9 §' Med offentlig til lställning avses tävling och uppvisning i sport och

idrott, danstillställning, cirkusföreställning, tivolinöjen, festtåg, marknad

?! och mässa samt tillställning av annat slag, som anordnas för allmänheten

och som inte avses i lagen (1 956:618) om allmänna sammankomster.

Såsom offentlig skall anses jämväl tillställning, till vilken tillträde är

beroende av medlemskap i viss förening eller av inbjudning, därest till-

2!i ställningen uppenbarligen utgör del av rörelse, som föreningen eller inbju­

daren driver uteslutande eller väsentligen för anordnande av dylika till­

ställningar, eller vilken eljest, såsom med avseende å omfattningen av den

t krets som äger ti llträde eller de villkor under vilka tillträde lämnas, är att

jämställa med tillstä llning till vilken allmänheten har tillträde.

a

?£ 12

Offentlig til lställning får inte anordnas på allmän plats utan till­

stånd av polismyndigheten.

Sådant tillstånd fordras även i ann at fall för offentlig danstillställning,

cirkusföreställning, tivolinöjen och därmed jämförlig nöjestillställning,

utomhusmarknad samt tävling och uppvisning i mo torsport och professio­

nell brottning.

Om det kan ske utan fara förordning och säkerhet, får polismyndigheten

befria en sammanslutning eller annan anordnare från skyldigheten att söka

tillstånd enligt and ra stycket beträffande tillställningar av ett visst slag.

1. Denna lag trä der i kraft de n 1 april 1991.

2. Bestämmelserna om tillståndsplikt i 12 § och om anmälningsplikt i

13 § tillämpas inte i de n mån tillstånd fortfarande gäller enligt den upp­
hävda kungörelsen (1941:206) med vissa b estämmelser angående markna­

der.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91: 17, NU 14, rskr. 69.

^ Senaste lydelse i 982: 344.

' Senaste lydelse 1982; 344.

2235

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.