SFS 1991:275

910275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:275

Utkom från trycket

den 22 m aj 1991

506

Lag

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617);

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 och 29 §§ allmänna ordnings­

stadgan (1956:617) skall ha följande lydelse.

28

Den som bryter mot 2 �6 §§ eller mot en föreskrift som har med­

delats med stöd av 7 § första stycket eller i regle mente eller taxa, som avses

i 25 §, eller underlåter att följa en föreskrift eller ett förbud eller påbud som

har meddelats med stöd av 2 eller 8 § döms till penningböter.

Om förseelsen har avsett en skyldighet av större vikt eller om avsevärd

skada eller olägenhet har förorsakats genom förseelsen, döms till böter.
Till böter döms också den som har framkallat fara för personskada genom
att bryta mot 2 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §.

Om ett barn, som inte har fyllt femton år, handlar i strid mot 6 § första

eller andra stycket, skall den som har vårdnaden om barnet straffas enlig t

första eller andra stycket denna paragraf. Detta gäller inte, om vårdnads-

' Prop. 1990/91:68. JuU 10, rskr. 155.

' Scnaslc lydelse 1982; 1171.

¬

background image

havaren har gjon vad som ank ommer på honom för att förhindra förseel-

SFS 1991:275

sen.

29 § ' Till böter eller fängelse i högst sex måna der döms

1) den som anordnar offentlig tillställning i strid mot 10 § eller mot

förbud som meddelats enligt 11 § eller anordnar offentlig tillställning utan

att ha fått tills tånd, där sådant fordras enligt 12 §;

2) den som fortsätter offentlig tillställning sedan beslut meddelats om

dess upplösning eller i stri d mot förbud enligt 20 § förnyar offentlig till­

ställning;

3) den som anordnar offentlig tillställning, varom anmälan skall ske,

utan att anmälan blivit rätteligen gjord, eller som, då polismyndigheten
medgivit befrielse från anmälningsskyldighet, icke ställer sig till efterrättel­

se för befrielsen stadgat villkor;

4) den som lämnar oriktig uppgift eller underlåter att meddela begärd

uppgift angående förhållande, varom polismyndigheten äger infordra upp­

lysning;

5) den som icke efterko mmer av polismyndigheten för offentlig tillställ­

ning meddelade föreskrifter; samt

6) den som bryte r mot bestämmelserna i 21 § första eller andra s tycket.
Vid förseelse mot 21 § första stycket skall jämväl den som har vårdna­

den om barnet straffas på sä tt i första stycket denna paragraf sägs, därest

han icke gjort vad på honom ankommit för att förhindra förseelsen.

Den som bryter mot bestämmelsen i 16 § andra stycket döms, om

gärningen inte är belagd med straff i anna n författning, till penningböter.

Försummelse i fråga om anmälningsskyldighet eller med avseende å

uppgiftsskyldighet beträffande tillställning som må hållas utan tillstånd

skall dock ej föranleda ansvar, om försummelsen med hänsyn till omstän ­
digheterna kan anses ursäktlig och ej vålla t någon olägenhet, samt ej heller
om tillställningen icke kommit till stånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1982:344.

507

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.