SFS 1991:1650

911650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1650 Lag

Utkom från trycket

den 19 december 1991

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617);

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 27 § allmänna ordningsstadgan

(1956:617) skall ha följande lydelse.

27

Beslut som en polismyndighet eller en kommunal myndighet har

meddelat på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga överklagas
hos länsstyrelsen genom besvär.

I fråga om överklagande av en kommunal myndighets beslut i fall som

avses i 2 och 23 §§ gäller dock vad som föreskrivs i 10 kap. kommunallagen
(1991:900).

Länsstyrelsens beslut om föreläggande av vite eller om ersättningsskyl­

dighet enligt 17 och 17 b § överklagas hos kam marrätten genom besvär.

3076

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

^ Senaste lydelse 1980:281.

¬

background image

Annat beslut av länsstyrelsen på gniiid äv denna stadga eller lokal

SFS 1991:1650

ordningsstadga överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller

socialstyrelsens beslut enligt 21 §.

Beslut som på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga medde­

las av polismyndigheten, länsstyrelsen eller kammarrätten skall utan hin­

der av besvär lända till efterrät telse, om ej annorlunda förordnas. Detta

gäller dock inte beslut om ersättningsskyldighet enligt 17 eller 17 b §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.