SFS 1979:971

790971.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979: 971

Lag

Utkom fi^n trycket

den 1 1 december 1979

2562

om ändring i lagen ( 1956:618) om allmänna

samninnkomster;

- i

i»!

brSS&'i f'

utHirdad den 29 november 1979.

Enligt riksdagens beslut- föreskrivs i fråg a om lagen (1956:618)

a|,.

manna sammankomster

ilcis att 5-8 §S skall ha nedan angivna lydelse.
elds att i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av nedan angivna jy.

delse.

5 §2 Ansökan om tillstånd att anordna allmän sammankomst skall göras

skriftligen i god tid före sammankomsten och om möjligt så tid igt att an­
sökningen är polismyndigheten tillhanda senast på sjunde dagen före sam­

mankomsten.

Ansökningen skall innehålla uppgift om anordnaren, tiden och p latser,

för sammankomsten, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åt­

gärder rörande ordning och säkerhet vid sammankomsten som anordnaren
avser att vidtaga.

Om det behövs, får polismyndigheten förelägga anordnaren att inkomma

med ytterligare uppgifter eller själv ombesörja utredning. Föreläggandel

får inte avse skyldighet att tillhandahålla handling angående eller redogö­

relse för innehållet i föred rag, tal eller annan muntlig framställning som av­

ses förekomma vid sammankomsten.

6 § Anmälan om allmän sammankomst skall göras skriftligen eller munl-

ligen och om möjligt så tidigt att den är polismyndigheten tillhanda senast

på femte dagen före sammankomsten.

Anmälningen skall innehålla uppgift om anordnaren, tiden och p latsen

för sammankomsten, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åt­
gärder rörande ordning och säkerhet vid sammankomsten som anordnaren
avser att vidtaga. Om det behövs, får polismyndigheten förelägga anordna­

ren att inkomma med närmare upplysningar i näm nda hänseenden.

7 § Anordnaren skall svara för att god ordning råder vid sa mmankoms­

ten.

Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för att opP"

rätthålla ordning och säkerhet vid s ammankomsten. Föreskrifterna ISr'"
nefatta skyldighet för anordnaren att anlita personal. Skyldighet att ani"

förordnade ordningsvakter får föreskrivas endast i fråga o m konserter.
reskriftcrna får inte medföra att anordnaren belastas med onödiga kostn

der eller att möjligheten att hålla sammankomsten onödigtvis försväras pJ

annat sätt.

Innan polismyndigheten meddelar föreskrifter om ordning och sakerhd|

skall myndigheten samråda med anordnaren, om denne begär det o
inte är uppenbart obehövligt.

' Prop. 1979/80:17, KU 19 , rskr 35 .

hävs-

Senaste lydelse 1971; 615. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket PP

¬

background image

Den som inte följer de föreskrifter som polismyndigheten har meddelat

' SFS 1979:971

(jr avvisas från sammankomsten.

g 5 Den som anordnar en allmän sammankomst fSr inte åläggas att ersät-
la polisens kostnader för ordningshällmng som föranleds av sammankoms-

len.

g 0 § Beslut med anledning av ansökan enligt 5 § eller anmälan enligt 6 §
skall meddelas skyndsamt. Beslutet skall innehålla de föreskrifter om ord­
ning och säkerhet som polismyndighet en meddelar för sammankomsten.

Denna lag träder i kr aft den i januari 1980.

k

På regeringens vägnar

h'
i:

CARL AXEL PETRI

Hans Corell
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.