SFS 1970:227

700227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 227

KUNGL. M AJ:TS K UNG�RELSE

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956: 617);

given Sofiero den 5 juni 1970.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna, att 21 §

allmänna ordningsstadgan (1956: 617) skall ha nedan angivna lydelse.

21 §.s

Barn under

fysiska hälsa.

Vid offentlig tillställning må ej förekomma hypnotiska eller därmed lik­

artade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan

våda.

^ Senaste lydelse 1964: 673.

= Prop. 1970:125, ILU 47, rskr 267.

° Senaste lydelse 1967: 786.

¬

background image

478

1970 . Nr 227

Om biografföreställning, tävling med fordon på väg, tävling eller upp-

^^sning med luftfartyg samt om tillställning, för vilken bevillningsavgift för

särskilda förmåner och rättigheter skall utgå, gälla särskilda föreskrifter

utöver bestämmelserna i denna stadga.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

-\dsso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bela-äfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

<Ci%ildepartementet)

SVANTE LUNDKVIST

Nr 225�227, Va «rk , Stockholm 1970, Kungl, Boktryckeriet, P, A, Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.