SFS 2005:103 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Ordningslag (1993:1617) / SFS 2005:103 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
050103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 3 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 15 § ordningslagen

(1993:1617) skall ha följande lydelse.

15 § Regeringen får föreskriva att allmänna sammankomster och offent-
liga tillställningar inte får hållas inom ett visst område, om förbudet är nöd-
vändigt med hänsyn till att Sverige är i krig eller krigsfara eller för att mot-
verka epidemi eller för att förebygga eller bekämpa epizooti enligt epizooti-
lagen (1999:657).

Efter regeringens bemyndigande får en länsstyrelse i fråga om länet eller

del därav föreskriva att allmänna sammankomster inte får hållas, om för-
budet är nödvändigt för att motverka epidemi eller förebygga eller bekämpa
epizooti enligt epizootilagen (1999:657), och att offentliga tillställningar inte
får hållas, om förbudet är nödvändigt med hänsyn till att Sverige är i krig
eller krigsfara eller för att motverka epidemi eller förebygga och bekämpa
epizooti enligt epizootilagen (1999:657).

Föreskrifter enligt andra stycket skall, såvitt avser epizooti, föregås av

samråd med Statens jordbruksverk.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2004/05:29, bet. 2004/05:MJU6, rskr. 2004/05:156.

2 Jfr rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder
för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/11/EEG och
besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (EUT
L 306, 22.11.2003, s. 1, Celex 32003L0085).

SFS 2005:103

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.