SFS 2005:103 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Ordningslag (1993:1617) / SFS 2005:103 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
050103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 3 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 15 § ordningslagen

(1993:1617) skall ha följande lydelse.

15 § Regeringen får föreskriva att allmänna sammankomster och offent-
liga tillställningar inte får hållas inom ett visst område, om förbudet är nöd-
vändigt med hänsyn till att Sverige är i krig eller krigsfara eller för att mot-
verka epidemi eller för att förebygga eller bekämpa epizooti enligt epizooti-
lagen (1999:657).

Efter regeringens bemyndigande får en länsstyrelse i fråga om länet eller

del därav föreskriva att allmänna sammankomster inte får hållas, om för-
budet är nödvändigt för att motverka epidemi eller förebygga eller bekämpa
epizooti enligt epizootilagen (1999:657), och att offentliga tillställningar inte
får hållas, om förbudet är nödvändigt med hänsyn till att Sverige är i krig
eller krigsfara eller för att motverka epidemi eller förebygga och bekämpa
epizooti enligt epizootilagen (1999:657).

Föreskrifter enligt andra stycket skall, såvitt avser epizooti, föregås av

samråd med Statens jordbruksverk.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2004/05:29, bet. 2004/05:MJU6, rskr. 2004/05:156.

2 Jfr rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder
för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/11/EEG och
besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (EUT
L 306, 22.11.2003, s. 1, Celex 32003L0085).

SFS 2005:103

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet