SFS 2012:802 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2012:802 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
120802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § polislagen (1984:387) ska ha

följande lydelse.

12 §

2

Om någon som kan antas vara under arton år anträffas under förhål-

landen som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans
eller hennes hälsa eller utveckling, får han eller hon tas om hand av en polis-
man för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar
eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden. Vid bedöm-
ningen av risken för den unges hälsa eller utveckling ska det beaktas om man
kan befara att den unge kan komma att utsättas för brott, involveras i brotts-
lig verksamhet eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60.

2 Senaste lydelse 1991:140.

SFS 2012:802

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.