SFS 2014:588 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2014:588 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
140588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)2

dels att 5, 5 a och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 och 7 a §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3 § ska betecknas 6 § och att nuvarande 7 a § ska be-

tecknas 5 §,

dels att 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a,

20, 23, 23 a, 24, 24 d�26 och 29 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 3 § ska sättas närmast före nya

6 §,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 b och 3 §§, av följande

lydelse.

1 §

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet

ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt
att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.

Polisverksamhet bedrivs av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

2 §

Till Polismyndighetens uppgifter hör att

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra stör-

ningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när stör-

ningar har inträffat,

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant

bistånd lämpligen kan ges av polisen,

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt sär-

skilda bestämmelser.

2 a §

3

Polismyndigheten får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete i fråga

om vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av
5 § 1998:1555
5 a § 2004:1356
7 § 1989:445
rubriken till 7 a § 1994:264.

3 Senaste lydelse 2006:515.

SFS 2014:588

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:588

om sådant säkerhetsarbete. I sådana föreskrifter får det anges att även andra
myndigheter får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete.

2 b §

Inom Polismyndigheten ska det finnas

1. en avdelning som på nationell nivå leder och samordnar viss polisverk-

samhet (Nationella operativa avdelningen),

2. en avdelning som ansvarar för handläggningen av ärenden om brott av

polisanställda, åklagare och domare (Avdelningen för särskilda utredningar),
och

3. en avdelning som har ett nationellt ansvar för myndighetens forensiska

verksamhet, utför undersökningar och bedriver forskning inom detta område
(Nationellt forensiskt centrum).

3 §

Till Säkerhetspolisens uppgifter hör att

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som innefattar

brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott,

2. utreda och beivra sådana brott som anges i 1 eller som följer av 5,
3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala statsled-

ningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen bestämmer,

4. fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
5. leda annan polisverksamhet om regeringen föreskriver det och i övrigt

bedriva sådan verksamhet som framgår av lag eller förordning eller som re-
geringen uppdragit åt Säkerhetspolisen att i särskilda hänseenden ansvara för.

När Säkerhetspolisen leder polisverksamhet enligt första stycket ska det

som i lag eller annan författning föreskrivs om Polismyndigheten i tillämpliga
delar gälla Säkerhetspolisen.

4 §

4

En polisman är tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspoli-

sen, om regeringen inte föreskriver något annat. Regeringen bestämmer vad
som avses med polisman.

5 §

5

En arbetstagare som är anställd vid Säkerhetspolisen får förflyttas till

en annan statlig anställning enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar. En sådan arbetstagare som är polisman får förflyttas endast till en
annan anställning som polisman.

Förflyttning enligt första stycket till en anställning vid en myndighet inom

något annat verksamhetsområde får ske endast om arbetsuppgifterna är likar-
tade eller arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställ-
ningen.

I mål eller ärenden om förflyttning ska 36 § andra stycket, 37 och 39 §§

lagen (1994:260) om offentlig anställning tillämpas.

6 §

6

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska samarbeta med varandra

och med åklagarmyndigheterna.

Polismyndigheten ska fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom

socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda
någon åtgärd av dem. Bestämmelser om skyldighet att anmäla till social-

4 Senaste lydelse 1998:1555. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

5 Senaste lydelse av tidigare 7 a § 1994:1051.

6 Senaste lydelse av tidigare 3 § 2003:413.

background image

3

SFS 2014:588

nämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453).

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska också samarbeta med andra

myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten.

Andra myndigheter ska ge polisen stöd i dess arbete.

10 a §

7

En polisman som omhändertar eller på annat sätt inskränker någons

rörelsefrihet får belägga honom eller henne med fängsel

1. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med

hänsyn till hans eller hennes egen eller någon annans säkerhet till liv eller
hälsa, eller

2. vid förflyttning inom en förvaringslokal och vid transport eller annan

vistelse utanför en sådan lokal, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

11 §

Har Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen enligt en särskild före-

skrift befogenhet att besluta att någon ska omhändertas, får en polisman
omhänderta honom eller henne i avvaktan på myndighetens beslut, om polis-
mannen finner

1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger

och

2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller

någon annan fara.

13 b §

8

Har Polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § ordnings-

lagen (1993:1617) beslutat att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst
eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare
och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska uppnås.

13 c §

9

Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller of-

fentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande
stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får del-
tagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme
där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätt-
hållas.

Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska

kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från
området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket (utvidgat avlägs-
nande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörel-
sefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas utan föregående beslut

av Polismyndigheten endast om det är så brådskande att myndighetens beslut
inte kan avvaktas.

15 §

10

Den som har omhändertagits enligt denna lag eller avlägsnats enligt

13 c § andra stycket ska underrättas om anledningen till omhändertagandet
eller avlägsnandet så snart som möjligt. Den polisman som har verkställt ett

7 Senaste lydelse 2010:620.

8 Senaste lydelse 1998:27.

9 Senaste lydelse 2009:389.

10 Senaste lydelse 2009:389.

background image

4

SFS 2014:588

omhändertagande ska så skyndsamt som möjligt anmäla åtgärden till sin för-
man. Har omhändertagandet inte redan upphört ska förmannen omedelbart
pröva om det ska bestå.

Innebär förmannens beslut att den som har omhändertagits enligt 11 § ska

hållas kvar eller har ingripandet gjorts med stöd av 12 §, ska förmannen
skyndsamt underrätta Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen om om-
händertagandet och skälet till detta.

Myndigheten ska snarast möjligt efter ett omhändertagande enligt 11 §

meddela beslut enligt vad som är föreskrivet om detta.

16 §

11

Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra

stycket ska förhöras så snart som möjligt.

Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket ska den omhänder-

tagne friges snarast möjligt efter förhöret. Polismyndigheten ska dock skynd-
samt överlämna den som är under arton år till hans eller hennes föräldrar,
annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan
lämplig vuxen person. I avvaktan på detta får den unge hållas kvar. Ingen får
dock hållas kvar längre än sex timmar. Bedöms den omhändertagne vara i be-
hov av hjälp eller stöd från samhällets sida, ska Polismyndigheten lämna råd
och upplysningar. Om det bedöms lämpligt, ska Polismyndigheten samråda
med andra samhällsorgan som svarar för hjälp och stöd av sådant slag.

När någon har omhändertagits enligt 14 § ska åtgärder för att fastställa

hans eller hennes identitet skyndsamt vidtas. Den omhändertagne ska omedel-
bart friges så snart han eller hon har identifierats. Han eller hon får dock inte
hållas kvar längre än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han eller
hon identifieras, tolv timmar.

17 a §

12

Om den som har omhändertagits enligt denna lag eller enligt

sådana särskilda föreskrifter som avses i 11 § eller som på någon annan grund
är skyldig att stanna kvar hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen begär
det eller om det annars finns skäl för det, ska någon av hans eller hennes när-
maste anhöriga eller någon annan person som står honom eller henne särskilt
nära underrättas om åtgärden. Vid pågående brottsutredning får dock under-
rättelsen inte lämnas förrän det kan ske utan men för utredningen.

Om den berörde motsätter sig att någon underrättas om åtgärden, får under-

rättelse lämnas bara om det finns synnerliga skäl.

Underrättelse behöver inte lämnas om åtgärden har upphört.

20 §

13

För att söka efter en person som med laga stöd ska omhändertas får

en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat hus,
rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom eller henne. Detsamma
gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det synner-
liga skäl att anta att den eftersökte uppehåller sig hos annan, får polismannen
bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får en polisman bereda sig
tillträde till en bostad eller något annat ställe för att söka efter ett föremål som
polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhänderta. Det som nyss

11 Senaste lydelse 1991:140.

12 Senaste lydelse 2008:70.

13 Senaste lydelse 1991:665.

background image

5

SFS 2014:588

har sagts om den eftersökte gäller då i stället föremålets ägare eller inneha-
vare.

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att

ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman
undersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en
allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns
särskild anledning att anta att den avvikne kan komma att passera platsen. En
polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår psy-
kiatrisk tvångsvård eller som överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som
avvikit från en sjukvårdsinrättning, om det med hänsyn till omständigheterna
finns särskilda skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för annans
liv eller hälsa eller för rikets säkerhet.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast i brådskande fall

vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.
Endast om det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan klockan 21 och
6.

I fråga om husrannsakan för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller

förvar och efter den som ska gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till för-
hör eller inställelse vid domstol finns bestämmelser i rättegångsbalken.

23 §

14

Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk att något brott, som

innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av
egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att av-
värja brottet eller bereda skydd mot detta, i anslutning till denna plats,

1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter

sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål,

2. stänga av, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller annat

ställe, meddela förbud mot att ett visst föremål flyttas eller mot trafik med ett
visst kommunikationsmedel eller vidta någon annan sådan åtgärd.

Om det finns allvarlig risk för brott som avses i första stycket, får en polis-

man för att söka efter ett farligt föremål även kroppsvisitera personer som
uppehåller sig på platsen.

En åtgärd som avses i denna paragraf får endast i brådskande fall vidtas

utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

23 a §

15

Polismyndigheten meddelar förordnande att vara arrestantvakt eller

passkontrollant för den som inte är anställd som sådan vid Polismyndigheten
och inte heller är polisman. Ett förordnande för en arrestantvakt får avse även
bevakningsuppdrag utanför förvaringslokalen. I förordnandet ska verksam-
hetens art och omfattning anges. Förordnandet får återkallas.

24 §

16

I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller

säkerheten får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller
säkerheten ska kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till ett visst område eller
utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar.

Under samma förutsättningar som anges i första stycket får Polismyndig-

heten anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg.

14 Senaste lydelse 2009:389.

15 Senaste lydelse 1998:600.

16 Senaste lydelse 1998:27.

background image

6

SFS 2014:588

Om det är så brådskande att Polismyndighetens beslut inte kan avvaktas,

får en polisman, i avvaktan på myndighetens beslut, meddela sådana förbud
och anvisningar som avses i första och andra styckena.

24 d §

17

Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får

Polismyndigheten under de förutsättningar som anges i lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. förstöra egendomen
eller sälja den för statens räkning.

Den från vilken egendomen omhändertogs ska snarast efter omhänder-

tagandet delges underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras eller
säljas. Om det är känt att någon annan också berörs av omhändertagandet, ska
även han eller hon delges en sådan underrättelse.

25 §

18

Ett transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till

eller från Sverige ska på begäran av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
skyndsamt lämna de aktuella uppgifter om ankommande och avgående trans-
porter, som företaget har tillgång till. Transportföretaget har endast skyldighet
att lämna de uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage och
medpassagerare samt sättet för betalning och bokning.

Polismyndigheten får begära uppgifter enligt första stycket endast om upp-

gifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksamheten.

26 §

19

Transportföretag får lämna uppgifter enligt 25 § på så sätt att de görs

läsbara för Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen genom terminalåtkomst.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får ta del av uppgifter genom ter-

minalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att
kontrollera aktuella transporter. Uppgifter som hålls tillgängliga på detta sätt
får inte ändras eller på annat sätt bearbetas eller lagras av Polismyndigheten
eller Säkerhetspolisen.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än genom termi-

nalåtkomst, ska omedelbart förstöras, om de visar sig sakna betydelse för ut-
redning av eller lagföring för brott.

29 §

20

Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan

vaktpost eller annan som vid Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för
att upprätthålla ordning. Föreskrifterna i 10 § första stycket 1�4 gäller även en
tjänsteman vid Kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser medver-
kar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2 gäller
dessutom den som i annat fall med laga stöd ska verkställa ett frihetsberö-
vande och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4 den som i myndig-
hetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där anges.
Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också andra
stycket samma paragraf. Bestämmelsen i 10 § första stycket 5 gäller även en
tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som utövar befogenhet som
där anges för trafiknykterhetskontroll.

17 Senaste lydelse 2004:1032.

18 Senaste lydelse 1998:27.

19 Senaste lydelse 1998:27.

20 Senaste lydelse 2008:326.

background image

7

SFS 2014:588

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § första stycket 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte an-

nat framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt omhän-
dertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska överlämnas
till närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid Kust-
bevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i 17 a § gäller också när någon är skyldig att under en

brottsutredning stanna kvar hos någon annan myndighet än Polismyndigheten
eller Säkerhetspolisen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.