SFS 2015:447 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2015:447 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
150447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska infö-

ras en ny paragraf, 7 §, och före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

Jäv

7 §

2

Om det för en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller

Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 § rättegångsbal-
ken skulle utgöra jäv mot domare, får tjänstemannen inte besluta om eller
vidta en åtgärd i brottsbekämpande verksamhet. Jäv får dock inte grundas på
en åtgärd som tjänstemannen har vidtagit på tjänstens vägnar eller en gärning
som har förövats mot honom eller henne i eller för hans eller hennes tjänst.

En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspoli-

sen får inte besluta om eller vidta en åtgärd i ordningshållande verksamhet om

1. frågan angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, för-

älder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om åtgärden kan
väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom eller henne själv eller
någon närstående,

2. han eller hon eller någon närstående som anges i 1 är ställföreträdare för

den som åtgärden rör eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller
skada av åtgärden, eller

3. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba

förtroendet till hans eller hennes opartiskhet.

Om åtgärden är så brådskande att den inte utan fara kan skjutas upp, får den

beslutas eller vidtas trots det som sägs i första och andra styckena.

En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Tidigare 7 § upphävd genom 2014:588.

SFS 2015:447

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.