SFS 1972:509

720509.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:509

om vad som avses m ed polismyndighet m. m.;

trycket

given Stockholms slott den 8 september 1972.

oktober 1972

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § Med polismyndighet avses polisstyrelsen i distriktet, om ej annat

följer av lag eller annan författning.

Närmare föreskrifter om polisstyrelse meddelas av Konungen eller

myndighet som Konungen bestämmer. Genom sådan föreskrift får be­

fogenhet att besluta i fråga om frihetsberövande tilläggas endast högre

polisbefäl.

2 § Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som åläg­

ger polischef viss uppg ift, får Konungen eller myndighet som Konungen

bestämmer föreskriva, att uppgiften skall i polischefens ställe fullgöras
av annan tjänsteman inom polisväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973, då lagen (1964: 317) om

vad som avses med polismyndighet skall upphöra att gälla.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 september 1972.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

(L, S.)

(Justitiedepartementet)

^ Prop. 1971:173, JuU 1972:1, rsk r 1972:19.

1185

38�SFS 1972

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.