SFS 1980:579

800579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:579

Utkom från trycket

den 8 juli 1980

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 12 juni 1980.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 22 kap. 14 § samt 24 kap. 2 och

3 §§ brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

22 kap.

14 §2 Under beredskapstillstånd och då riket är i krig skall såsom krigs­

man anses, förutom den som på grund av 21 kap. 20 § eller med stöd därav

givna bestämmelser är krigsman, jämväl envar annan som är tjänstgörings­

skyldig vid försvarsmakten, i den mån ej regeringen annorlunda förordnar.

Vad som sägs om krigsman skall, då riket är i krig, äga motsvarande till-

lämpning å polisman vilken, utan att vara tjänstgöringsskyldig vid för­
svarsmakten, är skyldig att deltaga i rikets försvar, å skyddsvakt som har

1190

' Prop. 1979/80:122, JuU 44, rskr 391.
^ Senaste lydelse 1974: 565.

¬

background image

jförordnats med stöd av 10 § lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till

SFS 1980:579

skydd för försvaret m. m. samt å den som tillhör sådan tjänstegren inom ci­
vilförsvaret, vars personal jämlikt regeringens förordnande är skyldig att

utöva verksamhet som åvilar försvarsmakten.

Den som eljest under beredskapstillstånd eller då riket är i krig vistas vid

avdelning av försvarsmakten, som är i fält eller tjänstgör under liknande

förhållanden, skall ock anses såsom krigsman.

Beträffande krigsfånge, krigsdeltagare som internerats vid krig under vil­

ket riket är neutralt och utländsk man som vistas bland loigsfångar eller in­
ternerade krigsdeltagare för att utöva sjukvård eller andlig vård skall i till­
lämpliga delar gälla vad för krigsman är stadgat.

24 kap.

2 § Om polisman, som skall verkställa tjänsteåtgärd, mötes eller angri-

pes med våld e ller hot om våld, må han för åtgärdens genomförande bruka

det våld som med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt. Det­
samma gäller sådan vaktpost eller annan krigsman eller civilförsvarsperso­

nal under civilförsvarsberedskap, som fullgör polisuppgift eller tjänstgör

för bevakning eller för att upprätthålla ordning.

Rymmer fånge eller den som är häktad, anhållen eller eljest berövad fri­

heten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till motv ärn eller gör
han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då den­

ne skall hålla honom till ordningen, må ock till r ymningens hindrande eller

ordningens upprätthållande brukas det våld som med hänsyn till omstän­
digheterna kan anses försvarligt. Om någon som skall häktas, anhållas el­

ler eljest berövas friheten söker undkomma eller hindra den som äger verk­

ställa åtgärden, må jämväl brukas våld enligt vad nu är sagt. Detsamma
skall gälla dä rest, i fall som avses i detta stycke, motstånd övas av annan
än förut nämnts.

Om en polisman eller annan som avses i för sta stycket eller den, som

med stöd av lag e ller annan författning har förordnats av myndighet att
medverka till att upprätthålla allmän ordning eller säkerhet eller att utföra
bevakning eller annan tillsyn, skall med laga rätt avvisa eller avlägsna nå­

gon från ett visst område eller utrymme, får han, om han möts av mot­

stånd, även i andra fall än som sägs i första och andra styckena för att ge­

nomföra åtgärden bruka det våld som med hänsyn till o mständigheterna
kan anses försvarligt. Detsamma gäller när någon som nu n ämnts eller an­
nan i m yndighetsutövning med laga rätt skall verkställa kroppsvisitation,
kroppsbesiktning, husrannsakan eller beslag eller annat omhändertagande

av egendom.

Har någon enligt denna paragraf rätt att bruka våld, äger envar som

kommer honom till hjälp samm a rätt.

3 § Vid my teri eller under strid, så ock eljest vid tillfälle, då brott mot

krigslydnaden medför särskild fara, må krigsman mot underlydande som
visar ohörsamhet bruka det våld so m är nödigt f ör att upprätthålla krigs­

lydnaden.

1 f all som nu avses skall vad i 2 § Ijärde stycket sägs äga motsvarande

tillämpning.

1191

¬

background image

SFS 1980:579

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Vad som i 22 kap. 14 § första

stycket i dess äldre lydelse har föreskrivits om den som har att fullgöra för

bevakning av viss egendom erforderlig polisverksamhet och därvid enligt
regeringens förordnande tillhör krigsmakten skall dock gälla intill utgången

av år 1982.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartmentet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.