SFS 1984:389

840389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:389

Utkom från trycket

den 19 juni 1984

Lag

om ämdrmg i brottsbalkeE;

utfärdad den 7 juni 1984 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 kap. 2, 3 och 5 §§ brottsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

968

24 kap.

2

Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är

häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter han sig med vål d

eller hot om våld till motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot

någon under vars uppsikt han står, då denne skall hålla honom till ordning­

en, får det våld b rukas som med hänsyn till omständigheterna kan anses
försvarligt för att rymningen skall hindras eller ordningen upprätthållas.

Detsamma skall gälla, om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd

i ett såda nt fall.

Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt

föreskrifter i polislagen (1984:387).

I fall då någon enligt första stycket eller enligt polislagen har rätt att

bruka våld har var och en som kommer honom till hjälp samma rätt.

3

Vid myteri eller under strid, så ock eljest vid tillfälle, då brott mot

krigslydnaden medför särskild fara, må krigsman mot underlydande som

' Prop. 1983/84; 111, JuU 27, rskr331.

^ Senaste lydelse 1982:396. �ndrin gen innebär bl. a. att första och tredje styckena

upphävs.

' Senaste lydelse 1980:579.

¬

background image

visar ohörsamhet bruka det våld som är nödigt för att upprätthålla krigs-

SFS 1984:389

lydnaden.

I fall som nu av ses skall vad i 2 § tredje stycket sägs äga motsvarande

tillämpning.

5 § Har någon i fall som avses i 1 -4 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen

(1984:387) gjort större våld eller svårare skada än i vaije fall är medgivet,
skall han likväl ej dömas till ansvar, om omständigheterna var sådana att

han svårligen kunde besinna sig.

Finnes gärningen brottslig, må dömas till lindrigare straff än för brottet

eljest är stadgat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.