SFS 1986:656

860656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:656

om ändring i polislagen (1984:387);

utkom från trycket

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 § polislagen (1984:387) skall

ha följande lydelse.

23 § Vad som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan
vaktpost eller annan som vid försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller

för att upprätthålla ordning och föreskrifterna i 10 § f örsta stycket 1-4
även tjänsteman vid tullverkets kustbevakning som enligt särskilda be­

stämmelser medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § förs­
ta stycket 2 gäller dessutom den som annars med laga stöd skall verkställa
ett frihetsberövande och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4

den som i myndighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan
åtgärd som där anges. Vid in gripande med stöd av 10 § förs ta stycket 4

tillämpas också andra stycket samma paragraf.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § 1.

Bestämmelserna i 13 § gäller också en ordningsvakt, om inte annat

framgår av hans förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit någon,
gäller dock att den omhändertagne skyndsamt skall överlämnas till när­

maste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid tullverkets
kustbevakning att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

den 15 juli 1986

' Prop. 1985/86:9, JuU 24. rskr. 213.

1303

¬

background image

. .

SFS 1986:656

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.