SFS 1988:446

880446.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^iöi

Lag

SFS 1988:446

om ändring i polislagen (1984:387);

utkom från trycket

feiji

den 15 juni 1988

Utfärdad den 26 maj 1988.

ölGb

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 23 § poiislagen (1984:387)'

orden "tullverkets kustbevakning" skall bytas ut mot "kustbevakning
en .

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

fiTE

ANNA-GRETA LEIJON

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:142, FöU 10. rskr. 299.

^ Senaste lydelse av 23 § 1986; 656.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.