SFS 1989:445

890445.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ti

t'

r

Lag

SFS 1989:445

om ändring i polislagen (1984:387);

utkom från trycket

den I4juni 1989

utfärdad den 1 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § polislagen (1984:387) skall ha

följande lydelse.

7 § Rikspolisstyrelsen är centra l förvaltningsmyndighet för polisväsen­

det och har tills yn över detta. Styrelsen skall verka för planmässighet,

samordning och rationalisering inom polisväsendet.

Regeringen kan uppdra åt rikspolisstyrelsen att leda polisverksamhet för

att förebygga och avslöja brott mot riket s säkerhet. Regeringen kan också

uppdra åt rikspol isstyrelsen att i särskilda hänseenden leda annan po­

lisverksamhet. När r ikspolisstyrelsen leder polisverksamhet skall vad som
i la g el ler annan författni ng föreskrivs om polismyndighet i tillämpliga
delar gälla även rikspolisstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den I juli 19 89.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

i2

Dag Victor

i:

(Justitiedepartementet)

^

' Prop. 1988/89; 108. JuU21, rskr. 287.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.