SFS 1990:997

900997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:997

om ändring i polislagen (1984:387)

Utkom från tryck et

den 27 novemb er 1990

Utfärdad den 1 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om polislagen (1984; 38 7)
dels att 6 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a § Polisstyrelsen får inrätta en eller flera polisnämnder för att under
styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet
som styrelsen bestämmer.

I en polisnämnd skall ingå polischefen och det antal övriga ledamöter,

' Prop. 1989/90:155, 1990/9l:JuUl, rskr. I,

1835

¬

background image

SFS 1990:997

lägst fem och högst ti o, som polisstyrelsen bestämmer. Dessa led amöter
utses av polisstyrelsen. Polisstyrelsen får bestämma att också chef för

arbetsenhet inom nämndens område skall ingå. För de ledamöter som

utses av polisstyrelsen skall lika många suppl eanter utses.

I fråga om de ledamöter och suppleanter som utses av polisstyrelsen

tillämpas 5 § tredje stycket första och a ndra meningarna.

6 § Länsstyrelsen är länets högsta polisorgan. Den ansvarar för polis­

verksamheten i länet och har tillsyn över den verksamhet som bedrivs av
polismyndigheterna i länet.

Det ankommer på länsstyrelsen att bestämma i vilken utsträckning

polispersonal skall ställas till förfogande för verksamhet som bedrivs ge­

mensamt för flera polisdistrikt samt att för viss begränsad tid eller för

särskilda fall i övrigt bestämma om sådan verksamhet. För att främja en
effektiv verksamhet eller annars vid behov får länsstyrelsen bestämma
även om annan polisverksamhet inom länet. Vad som har sagts nu gäller

dock inte i den mån annat har beslutats av regeringen.

Länsstyrelsen får besluta om polisförstärkning från ett polisdistrikt till

ett annat inom länet eller till ett annat län samt begära förstärkning från ett

annat län. Den får också helt eller delvis ta över ledningen av polispersona­

len i länet, när särskilda förhållanden föranleder det eller kravet på en

enhetlig ledning inom länet annars är särskilt framträdande. Regeringen

kan föreskriva att länsstyrelsen också i a ndra fall skall leda polisverksam­
het. När länsstyrelsen leder polisverksamhet, skall vad som i lag eller
annan författning föreskrivs om polismyndighet i tillämpliga delar gälla
även länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.