SFS 1991:665

910665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:665

om ändring i polislagen (1984:387);

utkom från trycket

den 17 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § polislagen ( 1984:387) skall

ha följande lydelse.

20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas
får en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till
annat hus, rum eller ställe som tillhö r eller disponeras av honom. Detsam­
ma gäller i fråg a om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det

synnerliga skäl att anta att den eftersökte eljest uppehåller sig hos annan,
får polismannen bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får en

' Prop. 1990/91: 129, JuU36. rskr. 32 4.

1079

¬

background image

SFS 1991:665

polisman bereda sig til lträde till en bostad eller något annat ställe för att

söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning
skall omhänderta; vad som nyss har sagts om den eftersökte gäller därvid

föremålets ägare eller innehavare.

För att söka efter någon som har intagits i en krimi nalvårdsanstalt efter

att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en

polisman undersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan

antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets

säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den avvikne kan

komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet för att

söka efter någon so m genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som överläm­

nats till rättspsykiatrisk vård och som avvi kit från en sjukvårdsinrättning,

om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl at t anta att

den avvikne utgör en allvarlig fara för annan s liv eller hälsa eller för rikets

säkerhet.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast om fara är i

dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Endast om
det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan kl. 21.00 och 6.00.

I fråga om husrannsakan för eftersökande av föremål som är underkastat

beslag och av den som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till

förhör eller inställelse vid domstol finns bestämmelser i rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
2. Under tiden den 1 juli �den 31 december 1991 gäller vad som sägs i

20 § andra stycket om den som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller den

som överlämnats till rättspsykiatrisk vård i stället den som av domstol

med stöd av 31 kap. 3 § brottsbalken överlämnats till sluten psykiatrisk
vård eller till vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

'i-

..c I

.I;.,

⬢'i'li

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.