SFS 2017:137 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2017:137 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
170137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska infö-

ras en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

29 a §

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får överlämna till Kriminal-

vården att transportera någon som är berövad friheten. Vid en sådan transport
tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

� 4 kap. 4 § om kroppsvisitation,
� 4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och
� 8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndig-

heten.

Om det behövs för planeringen och genomförandet av transporten, ska

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, utan hinder av sekretess, lämna Kri-
minalvården de uppgifter som avses i 45 b § lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, 43 b § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga, 47 b § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 27 §
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 20 b § lagen (1998:603) om verk-
ställighet av sluten ungdomsvård eller 10 kap. 19 c § utlänningslagen
(2005:716).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:137

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.